027-400082 info@mangalbaremultiplecampus.edu.np

सूचना

सूचना

मितिः–२०७६÷०५÷०९

विषयः– विज्ञापन                                                                                                          प्रस्तुत सम्वन्धमा यस क्याम्पसमा तपशिलमा उल्लिखित विषयमा आंशीक कालिन शिक्षण सहायकको आवश्यकता भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।                                                                                                  तपशिल                                                                                                                     विज्ञापन नं.०१÷०७६          विषयः संस्कृति (Culture) पद संख्या (१)                                 एक शैक्षिक योग्यताःM.A.                                                                                                विज्ञापन नं.०२÷०७६             विषय व्यवस्थापन ः पद संख्या (१) एक शैक्षिक योग्यताःM.B.S./ M.B.A.                                                                                                                            आवश्यक कागजातहरु ः एस.एल.सी. देखि स्नातकोत्तर तह सम्मका प्रमाण–पत्रहरुको १÷१ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपी  नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र प्रतिलिपि १ प्रति  निवेदन १ प्रति  दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७६÷०५÷१६ गते दिनको ४ः०० वजेसम्म  सम्पर्क मिति ः दरखास्त दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट  दर्खास्त दस्तुर ः १०००।–  परीक्षाको किसिम ः लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक  उमेरको हदः ४५ वर्ष ननाघेको (त्रि.वि. सेवा आयोगको नियम अनुसार)  परीक्षा मिति ः सम्पर्क मितिमा तोकिने छ ।  पारिश्रमिक क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ ।                                                                                                                                                                        क्याम्पस प्रमुख